20/09/2023

Op 13 juni bracht Leefmilieu Brussel de actoren van de duurzame voeding in Brussel samen ter gelegenheid van de ‘Eerste jaarlijkse bijeenkomst van Good Food 2’. Het evenement, dat de gelegenheid bood om de eerste verjaardag van de strategie te vieren, de balans op te maken van de vooruitgang en de toekomstige prioriteiten te bespreken, viel in de smaak bij de deelnemers!

 

De Strategie Good Food 2: 1 jaar al

Een jaar nadat de strategie boven de doopvont werd gehouden hebben de partners al mooie resultaten neergezet: de meeste maatregelen zijn immers al genomen.

Een paar hoogtepunten uitgelicht: de opstart van het eerste proefproject voor de transitie van conventionele landbouwers, steun voor de eerste incubator voor voedselverwerkende activiteiten, en de organisatie van de eerste projectoproep ‘toegankelijkheid’ samen met de COCOF. De andere hoogtepunten voor de verschillende pijlers van de strategie (productie, sector, aanbod, toegankelijkheid en bestuur) zijn opgenomen in de volgende infographic:

Afbeelding

 

Good Food: synergieën met Shifting Economy en het Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan (GWGP) 

De staatssecretaris belast met Economische Transitie nam deel aan de festiviteiten om de verwezenlijkingen van dit eerste jaar toe te juichen. “Van bij de start van de denkoefening rond de economische transitie (cfr.: Shifting Economy) wilde ik dat de voedingssector prioriteit kreeg”, beklemtoonde ze. Aangezien hij goed is voor 1 job op 20 en 1 handelszaak op de 3 neemt de voedingssector inderdaad een belangrijke plaats in in de Brusselse economie. De staatssecretaris herhaalde ook dat ze begeleiding en ondersteuning wil bieden aan wie zijn transitie nog niet in gang heeft gezet en voegde eraan toe: “Het is de bedoeling dat de principes van ‘Good Food’ op termijn de norm worden, en geen niche.”

Er zijn niet alleen synergieën met Shifting Economy, de strategie Good Food versterkt ook andere gewestelijke strategieën die betrekking hebben op armoede en het promoten van een gezonde levensstijl. De minister van Leefmilieu en Sociale Actie verwoordt het als volgt: “de toegang tot gezonde kwaliteitsvoeding is een grondrecht, dat jammer genoeg nog steeds ontoegankelijk blijft voor bepaalde mensen. Het was voor ons dan ook cruciaal om het sociale aspect mee te nemen bij de uitwerking van de Good Food-strategie, en ze open te stellen voor zoveel mogelijk doelgroepen. In dat opzicht hebben we bruggen geslagen tussen de Strategie Good Food en andere gewestelijke strategieën op het vlak van armoede en gezondheidsbevordering, zodat voeding er nu op een transversale en meer uitgesproken manier in opgenomen is.”


Rondetafelgesprekken: Op zoek naar oplossingen om de toekomstige uitdagingen aan te pakken

Ondanks die verwezenlijkingen ligt er nog werk op de plank voor de actoren die betrokken zijn bij de strategie. Uit een peiling die AQRATE in 2023 hield bij het grote publiek komen immers de vele uitdagingen naar voren die een duurzamer, inclusiever en gezonder (eco)systeem voor voeding bemoeilijken.

De resultaten tonen vooral aan dat meer dan de helft van de Brusselaars nog steeds de voorkeur geeft aan dagelijkse maaltijden met vlees en (bijna) elke dag vlees of vis consumeert. Bovendien ondervindt ongeveer een derde van de Brusselaars om financiële redenen moeilijkheden om zich te voeden, en de beschikbaarheid van een lokaal geproduceerd aanbod blijft cruciaal om duurzame voedingskeuzes te stimuleren. Voedselverspilling vormt ook een uitdaging.

Om het gesprek aan te gaan over die en heel wat andere uitdagingen, werden er tijdens het evenement rondetafelgesprekken georganiseerd over de productie, over de sector en voedselverwerking, de Good Food-strategie en gender, en de toegankelijkheid van Good Food voor iedereen.

“De rondetafelgesprekken waren voor de actoren op het terrein een fantastische gelegenheid om van elkaar te leren”, vertelt Coline Questiaux, consultant bij Möbius. “Tijdens die gesprekken konden ze vertellen over hun plannen en goede praktijken delen.”

Zo werd tijdens de sessie over de productie ‘Perkuus’ voorgesteld, een project in de buurt van Brussel voor de agro-ecologische en biologische productie van groenten, die in de korte keten worden verkocht volgens een participatief model met zelfoogst en B2B-verkoop. Dat gaf aanleiding tot heel wat vragen over de vergoeding van de producenten, de manier waarop de producten op de markt worden gebracht en de financiering van dit soort project.

De rondetafelgesprekken maakten het ook mogelijk om bij de verschillende actoren te peilen naar de problemen die ze op dagelijkse basis ondervinden en de mogelijkheden die ze ter beschikking hebben voor ondersteuning.

Thomas leidde de sessie over de sector en de verwerking in goede banen: “We kregen de kans om van gedachten te wisselen over het traject van de verwerkers (ondernemers) van de Brusselse voedingssector. Tijdens die gesprekken hadden we het niet alleen over de lacunes in het Brusselse ecosysteem om hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. We verkenden ook mogelijkheden om de hulp, steunmaatregelen, financiering en begeleiding die beschikbaar zijn voor ondernemingen en zelfstandigen die nog maar net van start gaan, zich volop ontwikkelen of hun volledige maturiteit bereiken duidelijker en transparanter te maken!” 

  • Voor meer informatie zijn de notulen van de gesprekken beschikbaar via deze link.

 

Feestelijke afsluiting

De dag werd afgesloten met een laatste feestelijk gespreks- en networkingmoment. De verjaardag van de strategie werd gevierd met een verwijzing naar het Brusselse Good Food, in de vorm van een stukje … worteltaart, uiteraard! 

Op naar volgend jaar om opnieuw de balans op te maken van de voortgang van de strategie!

Illustratie