Service Economie - Agriculture, Bruxelles Economie et Emploi, Service Public Régional de Bruxelles

19/03/2024

De ontwikkeling van een lokale en agro-ecologische landbouw voor de bevoorrading van de stad maakt laatstgenoemde minder afhankelijk van geglobaliseerde en schommelende markten, en versterkt de stedelijke veerkracht in een context van onzekerheid die veroorzaakt wordt door klimaatverandering en uitputting van de grondstoffen. Dit type landbouw draagt ten volle bij aan de verwezenlijking van de doelstelling inzake een structurele verandering van het Brusselse voedselsysteem. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst zo een voorloper te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van de ontwikkeling van de stadslandbouw, en het steunt daarbij op verschillende actielijnen.

Vanuit die doelstelling stimuleert en ondersteunt het gewest de ontwikkeling van land-of tuinbouwactiviteiten in velerlei vormen waaronder eveneens de professionele vollegrond- en niet grondgebonden teelt die het voorwerp uitmaakt van deze projectoproep.

De ambitie is om de lokale voedselproductie te bevorderen en tegelijkertijd de rol van de stadslandbouw in het evenwicht van de natuurlijke en stedelijke ecosystemen en de diensten aan de burgers te versterken door :

  • een landbouw die verankerd is in zijn grondgebied en die de ambitie heeft de bevolkingen lokaal te voeden (lokale landbouw, korte ketens) ;
  • een landbouw met respect voor het milieu, het leven en de gezondheid; voor professionele vollegrondlandbouw wil het Gewest de ontwikkeling van een agro-ecologische productie ondersteunen ;
  • een lonende landbouw, waardoor hoogwaardige banen worden gecreëerd ;
  • inclusieve landbouwprojecten, die onder meer de sociale cohesie bevorderen ;
  • geïntegreerde landbouw vanuit het oogpunt van landschappelijke en ruimtelijke ordening.

De projecten kunnen ook verschillende functies van (stads)landbouw vervullen: educatief, gezondheid, sociaal, enz.

Niettemin moet de productieve en economische dimensie van het project de hoofdactiviteit blijven.

Voor meer informatie: https://economie-werk.brussels/news-projectoproep-stadslandbouw-2024

Illustratie